Algemene voorwaarden

Een ieder die gebruik maakt van Urimon heeft kennis genomen van, en gaat akkoord met, onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden voor gebruik van Urimon

Het gebruik van Urimon wordt bepaald door deze overeenkomst. Urimon is een onderzoek van You2Yourself BV (Y2Y). Y2Y is gevestigd aan het Colosseum 65, 7521 PP, Enschede, Nederland. Urimon biedt geen medisch advies en stelt geen diagnose. Gegevens over urine- en bloedwaarden, bloeddruk, gewicht, en andere gerelateerde meetwaarden, worden, volledig geanonimiseerd, gebruikt voor onderzoek en worden niet gebruikt als onderdeel van een medische screening.

Deelnemer en indien van toepassing arts zijn verantwoordelijk voor goede en accurate registratiegegevens. Deelnemer en zorgprofessionals zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens waarmee zij toegang hebben tot Urimon.

De Stichting Biobank Oost Nederland (STIBION) is eigenaar van alle rechten van de Urimon dienstverlening. Urimon geeft deelnemende zorgverleners een persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie voor het gebruik van de Urimon dienst voor de duur van het onderzoek. Urimon geeft een deelnemer rechtstreek of nadat de behandelend arts een registratie voor de betreffende deelnemer heeft aangemaakt, een persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie voor het gebruik van de Urimon dienst.

De gebruiker van Urimon is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid (o.a. goede virusscanner) en integriteit van de computer waarmee de website geraadpleegd wordt.

Urimon dienstverlening

Urimon gebruikt enkel gecertificeerde urine opvangbuizen en bloedbuizen. Urimon heeft een hele reeks maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de opslag van de data uit de vragenlijsten veilig en betrouwbaar gebeurt. Alleen gebruikers met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord kunnen gebruik maken van de beveiligde website. Gegevens worden opgeslagen op computersystemen die in een streng beveiligde omgeving staan. Urimon handelt in overeenstemming met alle nationale en internationale regels op het gebied van veilige informatieoverdracht.

Urimon handelt conform normen zoals ‘informatiebeveiliging in de zorg, NEN7510, 7511 en 7512’ en normen voor het veilig gebruik van wachtwoorden (NEN12251). Alleen de deelnemer, behandelend artsen en de biobankbeheerder hebben toegang tot de persoonsgegevens. De deelnemer moet Urimon uitdrukkelijk toestemming geven om gegevens op te slaan en beschikbaar te stellen aan derden. Gegevens worden altijd gecodeerd verstrekt zodat deze niet herleidbaar zijn naar de deelnemer. Bescherming van de privacy wordt uitvoerig beschreven in de privacy verklaring.

Beschikbaarheid Urimon dienstverlening

Urimon streeft naar een beschikbaarheid van haar dienstverlening van 24 uur per dag, 7 dagen per week (24/7). Hiervoor heeft Urimon verschillende technische maatregelen genomen. Urimon kan niet garanderen dat de 24/7 beschikbaarheid in alle gevallen gerealiseerd wordt. Urimon aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site danwel voortkomend uit technische gebreken.

Verwijzing NLdigital Voorwaarden 2020

Naast bovenstaande zijn op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten van Urimon, voor zover niet in tegenspraak met bovenstaande, de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht.