Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt van de websites van You2yourself BV gaat akkoord met onderstaande bepalingen. You2yourself BV behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

You2yourself BV is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. You2yourself BV streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden.

Niettemin kan You2yourself BV niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. You2yourself BV aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het uploaden en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Links en verwijzingen naar andere sites Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. You2yourself BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. You2yourself BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt You2yourself BV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform de privacyverklaring.

Auteursrecht

You2yourself BV spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-) namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. You2yourself BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover You2yourself BV beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merkenof intellectueel eigendomsrecht, verschaft You2yourself BV deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De websites van You2yourself BV zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen, is niet toegestaan.